Kalvarijos vietos veiklos grupė pradėjo įgyvendinti projektą „Sužinok, pamatyk ir kurk savo verslą“

Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 2 tikslo „Kalvarijos miesto gyventojų užimtumo didinimas, gerinant jų įsidarbinimo ir verslo kūrimo galimybes“ 2.2 uždavinio „Sudaryti galimybes smulkaus ir vidutinio verslo kūrimuisi ir plėtrai Kalvarijos mieste“ veiksmą 2.2.2 „Mentorystės, tarpininkavimo ir konsultavimo verslo kūrimo ir plėtros klausimais paslaugos bedarbiams ir darbingiems neaktyviems gyventojams ir besikuriančiam verslui, bendradarbiaujant su kitų miestų VVG“.

Europos socialinio fondo agentūra, atstovaujama direktoriaus Povilo Česonio, ir Kalvarijos vietos veiklos grupė, atstovaujama pirmininko Valdo Aleknavičiaus, 2020 m. spalio 16 d. pasirašė Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0406 „Sužinok, pamatyk ir kurk savo verslą“ įgyvendinimo sutartį.

Projekto tikslas – pagerinti Kalvarijos miesto darbingų gyventojų, kurie yra ekonomiškai neaktyvūs asmenys ir/ar bedarbiai, padėtį darbo rinkoje paskatinant juos kurti verslą.

Projekto uždavinys – organizuoti verslumą skatinančias iniciatyvas.

Projekto partneriai: Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė, Marijampolės miesto vietos veiklos grupė.

Projekto įgyvendinimo metu siekiant padidinti bendruomenės verslumą tikslinei grupei numatyta teikti tiek grupines, tiek individualias verslo konsultacijas, pagalbą randant klientus ir tiekėjus bei mentorystės paslaugas.

Projektas iš dalies finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų, kurių skirtas finansavimas sudaro 23 152,79 Eur, ir iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, kurių skirtas finansavimas sudaro 2 042,89 Eur. Pareiškėjas prisidės prie projekto nepiniginiu nuosavu įnašu 2 217,00 Eur savanoriška veikla. Projekte dalyvaus 30 tikslinės grupės dalyvių, bus suorganizuoti 18 neformalaus švietimo mokymų, susijusių su verslo kūrimu. Projekto įgyvendinamo laikotarpis 2020 m. spalio 16 d. – 2021 m. spalio 16 d.

Kalvarijos vietos veiklos grupės informacija