Apie mus

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės veiklos tikslas – pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius. Bus ieškoma naujoviškų ir efektyvių būdų vietos gamtiniams, kultūriniams, žmonių ir kitiems materialiems bei nematerialiems ištekliams panaudoti Kalvarijos miesto plėtrai.

Mes esame

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė (Asociacija).

Mūsų tikslas

Geresnės įsidarbinimo galimybės ir socialinė integracija.

Mes ketiname

Skatinti ir palaikyti vietines miesto žmonių iniciatyvas, teiksime pasiūlymus ir konsultacijas.

Trumpai apie mus

Daug dėmesio bus skiriama skatinti ir palaikyti vietines miesto žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse, teikti pasiūlymus vietos ir nacionalinėms institucijoms bei organizacijoms dėl miesto plėtros planų ir priemonių kūrimo bei įgyvendinimo, organizuoti miesto plėtros dalyvių švietimą bei mokymą, organizuoti ir teikti paramą miesto bendruomenių projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti. Vadovaujantis 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 8.6 investiciniu prioritetu „Bendruomenės inicijuojamų vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ ir siekdama skatinti Kalvarijos miesto nevyriausybinių organizacijų, verslo atstovų ir vietos valdžios bendradarbiavimą, sprendžiant miesto ekonomines, socialines, užimtumo ir kitas problemas, Kalvarijos miesto savivaldybė taryba 2015 m. birželio 30 d. sprendimu T-88 „Dėl pritarimo dalyvauti steigiant asociaciją Kalvarijos miesto vietos veiklos grupę bei jos veikloje“ pritarė Kalvarijos savivaldybės dalyvavimui steigėjo teisėmis, steigiant Kalvarijos miesto vietos veiklos grupę.

Pagal suteiktus įgaliojimus Jurgita Čerkauskienė, Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorė, Neringa Kalvaitienė, asociacijos „Kalvarijiečių šeimų klubas“ vadovė, ir Darius Vasiliauskas, UAB „Kalvarijos statyba“ direktorius, 2015 m. liepos 9 d. pasirašė Kalvarijos miesto VVG steigimo sutartį. 2015 m. liepos 22 d. Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės (Kalvarijos miesto VVG) narių steigiamajame susirinkime išrinkti valdybos nariai ir pirmininkas. Kalvarijos miesto VVG pirmininke ir valdybos pirmininke išrinkta Rūta Kučinskienė. 2015 m. liepos 22 d. steigiamajame susirinkime patvirtinti Kalvarijos miesto VVG įstatai.

2015 m. liepos 31 d. juridinių asmenų registre įregistruota asociacija Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė.