Strategija

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė pradeda įgyvendinti Vietos plėtros strategiją.

Kalvarijos miesto vietos plėtros strategija

Europos socialinio fondo agentūra, atstovaujama direktoriaus Povilo Česonio, ir Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė, atstovaujama pirmininkės Rūtos Kučinskienės, 2019 m. sausio 23 d. pasirašė Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-04-0004 „Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ įgyvendinimo sutartį. Projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijai įgyvendinti. Projekto metu, siekiant tinkamai administruoti strategijos įgyvendinimą, bus vykdomos šios veiklos: Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimui administruoti reikalingų procedūrų ir bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų ir atrankos kriterijų rengimas; Kalvarijos miesto vietos plėtros projektų vertinimas, atranka, užtikrinant vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų gebėjimų, reikalingų rengiant vietos plėtros projektus ir administruojant jų įgyvendinimą, stiprinimas; Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo stebėsena, vertinimas, atnaujinimas; gyvenamosios vietovės bendruomenės informavimas apie projekte numatytų veiklų vykdymo eigą ir rezultatus.

  • Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2019-01-23.
  • Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2023-08-01.

Vykdyti projektai

2017 m. rugsėjo mėnesį Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė baigė įgyvendinti projektą „Kūno kultūra ir sportas – sveikatos šaltinis“ pagal Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės ir Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 13 d. pasirašytą iš Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšų bendrai finansuojamo projekto įgyvendinimo sutartį. Projekto įgyvendinimo metu buvo organizuojamos jogos, kalanetikos ir pilateso treniruotės, kurias vedė profesionali trenerė Edita Venslovienė.

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė ir Europos socialinio fondo agentūra 2015 m. lapkričio 17 d. pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-909-01-0029 „Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos rengimas“ įgyvendinimo sutartį. Projekto metu buvo rengiama 2016-2020 metų Kalvarijos miesto vietos plėtros strategija.

Teisės aktai

Dėl 2014–2020 metų europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo

Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas ES Nr. 1303/2013

Lietuvos Respublikos partnerystės sutartis EK 2014 06 20

2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programa EK 2014 09 08

Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų įgyvendinant Veiksmų programą taisyklės LRV 2014 06 04 nutarimas Nr. 528

Veiksmų programos administravimo taisyklės LRV 2014 10 03 nutarimas Nr. 1090

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės FM 2014 10 08 įsakymas Nr. 1K-316

Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklės VRM 2015 01 22 įsakymas Nr. 1V-36

Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklės VRM 2015 12 11 įsakymas Nr. 1V-992

Priemonės ,,Vietos plėtros strategijų rengimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas VRM 2015 05 18 įsakymas Nr. 1V-402

Priemonės ,,Vietos plėtros strategijų administravimas“ PFSA VRM 2016 07 07 įsakymas Nr. 1V-483

Priemonės ,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ PFSA VRM 2017 01 30 įsakymas Nr. 1V-77

Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo

2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programa​

Probleminių situacijų infografinis bukletas    http://www.bendrasisplanas.lt/

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės