Kalvarijos vietos veiklos grupė įgyvendino projektą „Sužinok, pamatyk ir kurk savo verslą“

Sėkmingai įgyvendintos projekto „Sužinok, pamatyk ir kurk savo verslą“ veiklos!

Dalyviai dalyvavo grupinėse ir individualiose verslo konsultacijose, moderuojami mentorių, turėjo galimybę iš arčiau susipažinti su jau sėkmingai veikiančiais verslais, taip pat gavo pagalbą, ieškant klientų ir tiekėjų atsižvelgiant į dalyvio planuojamą kurti verslo kryptį.

Projekto tikslas – pagerinti Kalvarijos miesto darbingų gyventojų padėtį darbo rinkoje paskatinant juos kurti verslą. Projektas dalinai finansuojamas iš Europos socialinio fondo, kurio skirtas finansavimas sudaro 23 152,79 Eur, ir iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, kurios sudaro 2 042,89 Eur. Pareiškėjas prisidėjo prie projekto nepiniginiu nuosavu įnašu 2 217,00 Eur – savanoriška veikla.

Projekte dalyvavo 40 tikslinės grupės dalyvių, buvo suorganizuoti 18 neformalaus švietimo mokymų, susijusių su verslo kūrimu. Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis – 2020 m. spalio 16 d. – 2022 m. vasario 16 d.

Įgyvendintas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 2 tikslo „Kalvarijos miesto gyventojų užimtumo didinimas, gerinant jų įsidarbinimo ir verslo kūrimo galimybes“ 2.2 uždavinio „Sudaryti galimybes smulkaus ir vidutinio verslo kūrimuisi ir plėtrai Kalvarijos mieste“ 2.2.2 veiksmą „Mentorystės, tarpininkavimo ir konsultavimo verslo kūrimo ir plėtros klausimais paslaugos bedarbiams ir darbingiems neaktyviems gyventojams ir besikuriančiam verslui, bendradarbiaujant su kitų miestų VVG“.

 

 

Kalvarijos vietos veiklos grupės informacija