Kalvarijos vaikų ir jaunimo klubas ,,ARKA“ pradėjo įgyvendinti projektą „Tu gali rinktis!“

Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją“ 1.2.uždavinio ,,Skatinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų integraciją į visuomenės gyvenimą per bendruomenines kultūrines, edukacines, menines, sporto ir sveikos gyvensenos bei kitas iniciatyvas“ veiksmą 1.2.2. „Socialinę atskirtį patiriančių vaikų ir jaunuolių socialinės integracijos skatinimas per įsitraukimą į bendruomeninį gyvenimą, savirealizaciją, edukaciją, profesinį orientavimą ir sociokultūrines veiklas“.

Europos socialinio fondo agentūra, atstovaujama direktoriaus Povilo Česonio, ir Kalvarijos vaikų ir jaunimo klubas ,,ARKA“, atstovaujamas vadovės Evelinos Didvalienės, 2020 m. lapkričio 25 d. pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0458 „Tu gali rinktis“ įgyvendinimo sutartį.

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas socialinę atskirtį patiriančių vaikų ir jaunimo bei jų šeimos narių savirealizacijai, saviraiškai, turiningam laisvalaikiui, įsitraukimui į bendruomeninį gyvenimą.

Projekto uždavinys organizuoti vaikų ir jaunimo veiklas, skatinančias jų aktyvumą, visuomeniškumą, bendravimo kultūrą.

Projekto partneriai: Asociacija „Skambėjimas“ ir Jaunimo sporto klubas „Orija“.

Bendradarbiaujant su projekto partneriais bus įgyvendinamos numatytos veiklos: vasaros stovykla jaunimui, savanorių mokymai, susitikimai ir diskusijos su žymiais Lietuvos žmonėmis, renginių ciklas ,,Švenčiame vaikystę“, savanorystės ir užimtumo galimybių pristatymo renginys.

Projekto trukmė – 12 mėnesių. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2020-11-25, pabaiga – 2021-11-25. Bendra projekto biudžeto suma – 32 686,40 Eur, iš jų: 30 071,49 Eur – paramos lėšos, 2 614,91 Eur – savanoriškas darbas.

Kalvarijos vaikų ir jaunimo klubo ,,ARKA“ informacija