Kalvarijos globos ir užimtumo centras pradėjo įgyvendinti projektą „Ateik, pažink ir dalyvauk“

Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją“ 1.2 uždavinio „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų integraciją į visuomenės gyvenimą per bendruomenines kultūrines, edukacines, menines, sporto ir sveikos gyvensenos bei kitas iniciatyvas“ veiksmą 1.2.1 ,,Socialinę atskirtį patiriančių bendruomenės narių socialinės integracijos didinimas, įtraukiant juos į kultūrines, edukacines, menines, sportines ir kitas veiklas, kultūrinį bendruomenės gyvenimą“.

Europos socialinio fondo agentūra, atstovaujama direktoriaus Povilo Česonio, ir Kalvarijos globos ir užimtumo centras, atstovaujamas direktorės Linos Saladuonienės, 2020 m. lapkričio 6 d. pasirašė Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0411 „Ateik, pažink ir dalyvauk“ įgyvendinimo sutartį.

Projekto tikslas – paskatinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų integraciją į visuomenės gyvenimą.

Projekto uždavinys – organizuoti socialinę integraciją skatinančias veiklas.

Projekto partneriai: Kalvarijos vietos veiklos grupė, Kalvarijos vaikų ir jaunimo klubas „Arka“.

Projekte numatytos kultūrinės, edukacinės, informavimo veiklos, kurios paskatins socialinę atskirtį patiriančių gyventojų integraciją į visuomenės gyvenimą, suteiks galimybę įgauti kitokios patirties, išmokti naujų veiklų, aktyviai įsitraukti į visuomenės gyvenimą.

Projektas iš dalies finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų, kurių skirtas finansavimas sudaro 18 880,38 Eur, ir iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skirtas finansavimas sudaro 1 665,92 Eur. Pareiškėjas prisidės prie projekto nepiniginiu nuosavu įnašu 1 847,50 Eur savanoriška veikla. Projekto veiklose dalyvaus 51 socialinę atskirtį patiriantis gyventojas. Dar apie 15 dalyvių bus įtraukta iš gyventojų, nepatiriančių socialinės atskirties, siekiant didesnės socialinės integracijos. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2020 m. lapkričio 6 d. – 2021 m. rugpjūčio 8 d.

Kalvarijos globos ir užimtumo centro informacija