Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė pradėjo įgyvendinti projektą „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas siekiant kurti palankesnę aplinką besikuriančiam verslui Kalvarijos mieste“

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė paveikslėlis1

Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 2 tikslo „Kalvarijos miesto gyventojų užimtumo didinimas, gerinant jų įsidarbinimo ir verslo kūrimo galimybes“ 2.2 uždavinio „Sudaryti galimybes smulkaus ir vidutinio verslo kūrimuisi ir plėtrai Kalvarijos mieste“ veiksmą 2.2.2 „Mentorystės, tarpininkavimo ir konsultavimo verslo kūrimo ir plėtros klausimais paslaugos bedarbiams ir darbingiems neaktyviems gyventojams ir besikuriančiam verslui, bendradarbiaujant su kitų miestų VVG“.

Europos socialinio fondo agentūra, atstovaujama direktoriaus Povilo Česonio, ir Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė, atstovaujama pirmininkės Rūtos Kučinskienės, 2020 m. gruodžio 7 d. pasirašė Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0533 „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas siekiant kurti palankesnę aplinką besikuriančiam verslui Kalvarijos mieste“ įgyvendinimo sutartį.

Projekto tikslas – išnaudoti miestų vietos veiklos grupių tinklo patirtį, gerinant aplinką besukuriantiems verslams Kalvarijos mieste.

Projekto uždavinys – organizuoti bendradarbiavimo tinklo renginius.

Projekto partneriai: asociacija „Kalvarijiečių šeimų klubas“, asociacija „Marijampolės miesto vietos veiklos grupė“.

Projekto įgyvendinimo metu bus organizuojami gerosios patirties vizitai Kalvarijos miesto gyventojams tam tikromis verslo temomis į kitus miestus, organizuojami verslumo mokymai, konferencija.

Bendra projekto vertė 27 425,00 Eur, skirtas finansavimas iš Europos socialinio fondo ir iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų 25 231,00 Eur. Projekto įgyvendinamo laikotarpis 2020 m. gruodžio 7 d. – 2022 m. spalio 7 d.

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės informacija