Kalvarijos globos ir užimtumo centras pradėjo įgyvendinti projektą „Vyresnio amžiaus asmenų ir neįgaliųjų integravimas į visuomeninį gyvenimą“

Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją“ 1.2 uždavinio „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų integraciją į visuomenės gyvenimą per bendruomenines kultūrines, edukacines, menines, sporto ir sveikos gyvensenos bei kitas iniciatyvas“ veiksmą 1.2.4 ,,Vyresnio amžiaus asmenų ir neįgaliųjų integravimas į visuomeninį gyvenimą, sudarant sąlygas jiems mokytis, aktyviai ilsėtis, įgyti kvalifikaciją ir dirbti, informacijos apie socialines paslaugas Kalvarijoje teikimas jiems prieinamais kanalais“.

Europos socialinio fondo agentūra, atstovaujama direktoriaus Povilo Česonio, ir Kalvarijos globos ir užimtumo centras, atstovaujamas direktorės Linos Saladuonienės, 2020 m. spalio 26 d. pasirašė Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0412 „Vyresnio amžiaus asmenų ir neįgaliųjų integravimas į visuomeninį gyvenimą“ įgyvendinimo sutartį.

Projekto tikslas – paskatinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų integraciją į visuomenės gyvenimą.

Projekto uždavinys – organizuoti socialinę integraciją skatinančias veiklas.

Projekto partneriai: Kalvarijos savivaldybės neįgaliųjų draugija.

Projekte numatytos kultūrinės, edukacinės, meninės ir sveikos gyvensenos veiklos, kurios paskatins socialinę atskirtį patiriančių gyventojų integraciją į visuomenės gyvenimą, suteiks galimybę įgauti kitokios patirties, išmokti naujų veiklų, aktyviai įsitraukti į visuomenės gyvenimą. Bus suorganizuoti praktiniai mokymai sveikos gyvensenos tema, praktiniai mokymai – kūrybinės dirbtuvės bei kultūrinis edukacinis renginys.

Projektas iš dalies finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų, kurių skirtas finansavimas sudaro 16 746,41 Eur, ir iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skirtas finansavimas sudaro 1 447,63 Eur. Pareiškėjas prisidės prie projekto nepiniginiu nuosavu įnašu 1 611,02 Eur savanoriška veikla. Projekto veiklose dalyvaus 45 tikslinės grupės dalyviai. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2020 m. spalio 26 d. – 2021 m. spalio 26 d.

Kalvarijos globos ir užimtumo centro informacija