Asociacija „Kalvarijiečių šeimų klubas“ pradėjo įgyvendinti projektą

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė paveikslėlis7

Asociacija „Kalvarijiečių šeimų klubas“ pradėjo įgyvendinti projektą
„Šeimai palankios aplinkos kūrimas Kalvarijos mieste socialinę atskirtį patiriančioms šeimoms“

Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją“ 1.2 uždavinio „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų integraciją į visuomenės gyvenimą per bendruomenines kultūrines, edukacines, menines, sporto ir sveikos gyvensenos bei kitas iniciatyvas“ veiksmą 1.2.3 „Socialinę atskirtį patiriančių šeimų ir jų narių konsultavimo, motyvavimo paslaugos, savipagalbos grupių, stovyklų organizavimas, įtraukimas į bendras veiklas, lavinant socialinius, bendravimo, kitus naudingus įgūdžius, skatinant atrasti naujas galimybes integruotis į visuomenę, informacijos apie socialines paslaugas šeimoms Kalvarijoje teikimas“.

Europos socialinio fondo agentūra, atstovaujama direktoriaus Povilo Česonio, ir asociacija „Kalvarijiečių šeimų klubas“, atstovaujama vadovės Neringos Kalvaitienės, 2020 m. rugsėjo 4 d. pasirašė Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-310 „Šeimai palankios aplinkos kūrimas Kalvarijos mieste socialinę atskirtį patiriančioms šeimoms“ įgyvendinimo sutartį.

Projekto tikslas – skatinti Kalvarijos mieste gyvenančių šeimų ir jų narių, patiriančių socialinę atskirtį, socialinę integraciją į visuomenę.
Projekto uždavinys – mažinti šeimų ir jų narių socialinę atskirtį organizuojant sociokultūrines veiklas.
Projekto partneriai: VšĮ ,,Aš ypatingas“, Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“.

Projekto įgyvendinimo metu bus vykdomos numatytos veiklos: savanorių mokymai ir parengimas darbui su šeimomis, organizuojami seminarai, išvykos ir šventės.

Projekto trukmė – 28 mėnesiai. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2020-09-04, pabaiga – 2022-12-04. Bendra projekto biudžeto suma – 32 498,71 Eur, iš jų: 29 898,71 Eur – paramos lėšos, 2 600,00 Eur – savanoriškas darbas.

Asociacijos „Kalvarijiečių šeimų klubas“ informacija