Kalvarijos ligoninė pradėjo įgyvendinti projektą

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė paveikslėlis9

Kalvarijos ligoninė pradėjo įgyvendinti projektą
„Psichosocialinės pagalbos sunkiems ligoniams ir jų artimiesiems teikimas Kalvarijos savivaldybėje pasitelkiant savanorius“

 Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją“ 1.1 uždavinio „Teikti socialinės priežiūros, krizių įveikimo, socializacijos pagalbą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, šeimoms ir marginalioms visuomenės grupėms, kuriant naujus tokių asmenų ir jų poreikių identifikavimo būdus bei teikiant specialiąsias ir bendrąsias socialines paslaugas“ veiksmą 1.1.2 „Socialinių ir kitų paslaugų asmenims ir šeimoms (įskaitant pabėgėlius) bei marginalioms visuomenės grupėms teikimas“.

Europos socialinio fondo agentūra, atstovaujama direktoriaus Povilo Česonio, ir Kalvarijos ligoninė, atstovaujama direktorės Kristinos Škarnulienės, 2020 m. liepos 29 d. pasirašė Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0312 „Psichosocialinės pagalbos sunkiems ligoniams ir jų artimiesiems teikimas Kalvarijos savivaldybėje pasitelkiant savanorius“ įgyvendinimo sutartį.

Projekto tikslas – teikti naują socialinę paslaugą – psichosocialinę pagalbą sunkiems ligoniams ir jų artimiesiems pasitelkiant savanorius.
Projekto uždavinys teikti naują socialinę paslaugą – psichosocialinę pagalbą sunkiems ligoniams ir jų artimiesiems pasitelkiant savanorius.
Projekto partneriai: Kalvarijos savivaldybės administracija, VšĮ ,,Aš ypatingas“.

Bendradarbiaujant su projekto partneriais bus įgyvendinamos numatytos veiklos: savanorių paieška, mokymas ir parengimas savanoriškai veiklai. Apmokyti savanoriai teiks psichosocialinę pagalbą sunkiems ligoniams ir jų artimiesiems. Bus įrengtas konsultacijų kabinetas, kuriame savanoriai vykdys veiklas. Veikloms įgyvendinti bus įsigyjama priemonių dailės ir muzikos terapijai.

Projekto trukmė – 18 mėnesių. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2020-07-29, pabaiga – 2022-01-29. Bendra projekto biudžeto suma – 22 998,04 Eur, iš jų: 22 998,04 Eur – paramos lėšos, 2 000,00 Eur – savanoriškas darbas.

 

Kalvarijos ligoninės informacija