Asociacija „Kalvarijos Trečiojo amžiaus universitetas“ pradėjo įgyvendinti projektą „Galimybės tavo rankose“

Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją“ 1.2 uždavinio „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų integraciją į visuomenės gyvenimą per bendruomenines kultūrines, edukacines, menines, sporto ir sveikos gyvensenos bei kitas iniciatyvas“ veiksmą 1.2.1 „Socialinę atskirtį patiriančių bendruomenės narių socialinės integracijos didinimas, įtraukiant juos į kultūrines, edukacines, menines, sportines ir kitas veiklas, kultūrinį bendruomenės gyvenimą“.

Europos socialinio fondo agentūra, atstovaujama direktoriaus Povilo Česonio, ir asociacija „Kalvarijos trečiojo amžiaus universitetas“, atstovaujama direktorės Laimos Karpavičienės, 2020 m. lapkričio 23 d. pasirašė Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0463 „Galimybės tavo rankose“ įgyvendinimo sutartį.

Projekto tikslas – stiprinti vyresniojo amžiaus žmonių psichologinius, socialinius ir bendravimo įgūdžius, siekiant jų ilgalaikės integracijos į socialinę aplinką.

Projekto uždaviniai:

  1. Aktyvinti vyresnio amžiaus miesto gyventojų dalyvavimą bendruomenės gyvenime, domėjimąsi savo krašto bei kitų Lietuvos regionų istorija, tradicijomis, papročiais, dalyvaujant edukacinėse veiklose.
    2. Gerinti psichologinę ir emocinę pagyvenusių žmonių savijautą, gyvenimo kokybę.

Projekto partneriai: asociacija „Aistiškių kaimo bendruomenė“.

Bendradarbiaujant su projekto partneriais bus įgyvendinamos numatytos veiklos: surengtos edukacinės kelionės, išvykos, organizuojamos paskaitos psichologijos temomis, kartu su savanoriais surengti 4 renginiai, siekiant atkreipti dėmesį į vyresnio amžiaus žmonių poreikius ir problemas.

Projekto trukmė – 25 mėnesiai. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2020-11-23, pabaiga – 2022-12-23. Bendra projekto biudžeto suma – 22 400,00 Eur, iš jų: 20 607,82 Eur – paramos lėšos, 1792,18 Eur – privačios lėšos.

Asociacijos „Kalvarijos trečiojo amžiaus universitetas“ informacija