Asociacija „Kalvarijiečių šeimų klubas“ pradėjo įgyvendinti projektą „Bendrystės vaivorykštė“

Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją“ 1.2 uždavinio „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų integraciją į visuomenės gyvenimą per bendruomenines kultūrines, edukacines, menines, sporto ir sveikos gyvensenos bei kitas iniciatyvas“ veiksmą 1.2.4 „Vyresnio amžiaus asmenų ir neįgaliųjų integravimas į visuomeninį gyvenimą, sudarant sąlygas jiems mokytis, aktyviai ilsėtis, įgyti kvalifikaciją ir dirbti, informacijos apie socialines paslaugas Kalvarijoje teikimas jiems prieinamais kanalais“.

Europos socialinio fondo agentūra, atstovaujama direktoriaus Povilo Česonio, ir asociacija „Kalvarijiečių šeimų klubas“, atstovaujama vadovės Neringos Kalvaitienės, 2020 m. lapkričio 26 d. pasirašė Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0483 „Bendrystės vaivorykštė“ įgyvendinimo sutartį.

Projekto tikslas – skatinti Kalvarijos mieste gyvenančių negalią turinčių ir vyresnio amžiaus žmonių, patiriančių socialinę atskirtį, socialinę integraciją į visuomenę.

Projekto uždavinys – mažinti negalią turinčių ir vyresnio amžiaus žmonių socialinę atskirtį organizuojant sociokultūrines veiklas.

Projekto partneriai: VšĮ ,,Aš ypatingas“, Kalvarijos savivaldybės neįgaliųjų draugija.

Projekto įgyvendinimo metu bus vykdomos numatytos veiklos: savanorių mokymai ir parengimas darbui su negalią turinčiais ir vyresnio amžiaus žmonėmis, organizuojami seminarai, išvykos ir šventės.

Projekto trukmė – 24 mėnesiai. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2020-11-26, pabaiga – 2022-11-26. Bendra projekto biudžeto suma – 19 840,00 Eur, iš jų: 18 246,07 Eur – paramos lėšos, 1 593,93 Eur – privačios lėšos.

Asociacijos „Kalvarijiečių šeimų klubas“ informacija