Patvirtinta Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 2024-2029 m. strategija

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės nariai lapkričio 30 d. visuotinio susirinkimo metu patvirtino Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 2024-2029 metų strategiją.

Numatoma, kad Vidaus reikalų ministerijai patvirtinus Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 2024-2029 metų strategiją (toliau – Strategija), Kalvarijos mieste Strategijos rėmuose bus galima įgyvendinti projektus, apimančius socialinių ir sociokultūrinių paslaugų teikimą socialiai pažeidžiamoms Kalvarijos miesto gyventojų grupėms (neįgalieji, senjorai, vaikai su negalia ar iš nepasiturinčių šeimų, daugiavaikių šeimų nariai, kt. socialinę atskirtį patiriantys gyventojai), taip pat paslaugas ekonomiškai neaktyviems asmenims ir bedarbiams, susijusias su jų (re)integracija į darbo rinką, verslumo ugdymu, socialinių verslų rėmimas. Planuojamas Strategijos įgyvendinimo laikotarpis – 2024-2029 metai. Daugiau informacijos Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės interneto tinklalapyje www.kalvarijosmiestovvg.lt.

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės informacija