Parengtas Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės 2024-2029 metų vietos plėtros strategijos projektas

Patikslinti 2.2.2 veiksmo dokumentai

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 2024-2029 m. parengimas“ Nr. 11-001-T-0036, bendrai finansuojamą Europos Sąjungos lėšomis, parengė „Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės 2024 – 2029 metų vietos plėtros strategiją“ (toliau – Strategija). Strategija parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. spalio 28 įsakyme Nr. 1V-672 „Dėl vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių patvirtinimo“ nurodytus miestų vietos plėtros strategijų rengimo reikalavimus. Numatoma, kad Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos rėmuose bus galima įgyvendinti projektus, apimančius socialinių ir sociokultūrinių paslaugų teikimą socialiai pažeidžiamoms Kalvarijos miesto gyventojų grupėms (neįgalieji, senjorai, vaikai su negalia ar iš nepasiturinčių šeimų, daugiavaikių šeimų nariai, kt. socialinę atskirtį patiriantys gyventojai), taip pat paslaugas ekonomiškai neaktyviems asmenims ir bedarbiams, susijusias su jų (re)integracija į darbo rinką, verslumo ugdymu. Nauja sritis, kuri įtraukta į strategiją – socialinių verslų rėmimas.

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė kviečia Kalvarijos miesto gyventojus, visą bendruomenę bei suinteresuotus asmenis susipažinti su Strategijos projektu (strategijos pristatymu) bei teikti savo pastebėjimus, pasiūlymus el. paštu kalvarijosmiestovvg@gmail.com iki 2023 m. lapkričio 29 d.

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės informacija