Kalvarijos savivaldybės kultūros centras pradėjo įgyvendinti projektą „Socialinę atskirtį patiriančių kalvarijiečių įtraukimas į bendras veiklas ir miesto kultūrinį gyvenimą“

Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją“ 1.2 uždavinio „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų integraciją į visuomenės gyvenimą per bendruomenines kultūrines, edukacines, menines, sporto ir sveikos gyvensenos bei kitas iniciatyvas“ veiksmą 1.2.1 ,,Socialinę atskirtį patiriančių bendruomenės narių socialinės integracijos didinimas, įtraukiant juos į kultūrines, edukacines, menines, sportines ir kitas veiklas, kultūrinį bendruomenės gyvenimą, nes jo metu bus vykdomos  kultūrinės, edukacinės ir menines, sportines ir kitas veiklas, kultūrinį bendruomenės gyvenimą“.

Europos socialinio fondo agentūra, atstovaujama direktoriaus Povilo Česonio, ir Kalvarijos savivaldybės kultūros centras, atstovaujamas direktorės Laimos Kupstienės, 2020 m. sausio 28 d. pasirašė Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0132 „Socialinę atskirtį patiriančių kalvarijiečių įtraukimas į bendras veiklas ir miesto kultūrinį gyvenimą“ įgyvendinimo sutartį.

Projekto įgyvendinimo metu bus vykdomos Velykų, Joninių, dainavimo edukacijos, suorganizuota šeimų šventė. Kultūros centro patalpose (adresu: Krosnos g. 28, Kalvarija) bus suremontuota ir įrengta erdvė edukaciniams užsiėmimams ir kitai kultūrinei veiklai. Socialinę atskirtį patiriantys asmenys bus nuvežti į profesionalaus meno koncertus ir spektaklius, siekiant supažindinti su profesionaliuoju menu. Tikimasi, kad projektas padės įtraukti socialinę atskirtį patiriančius Kalvarijos miesto gyventojus į kultūrines veiklas.

Projekto tikslas – didinti socialinę integraciją Kalvarijos miesto gyventojų, patiriančių socialinę atskirtį.

Projekto partneriai: Kalvarijos bendruomenė, Kalvarijos miesto bendruomenė „Šešupė“, Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“.

Projekto trukmė – 22 mėnesiai. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2020-01-28, pabaiga – 2021-11-28. Bendra projekto biudžeto suma – 22 400,00 Eur, iš jų: – 20 608,00 Eur – paramos lėšos, 1 792,00 Eur  – savanoriškas darbas.