Kalvarijos gimnazija pradėjo įgyvendinti projektą „Sveikas jaunimas – sveika bendruomenė“

 

Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją“ 1.2 uždavinio „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų integraciją į visuomenės gyvenimą per bendruomenines kultūrines, edukacines, menines, sporto ir sveikos gyvensenos bei kitas iniciatyvas“ veiksmą 1.2.2 „Socialinę atskirtį patiriančių vaikų ir jaunuolių socialinės integracijos skatinimas per įsitraukimą į bendruomeninį gyvenimą, savirealizaciją, edukaciją, profesinį orientavimą ir sociokultūrines veiklas“.

Europos socialinio fondo agentūra, atstovaujama direktoriaus Povilo Česonio, ir Kalvarijos gimnazija, atstovaujama direktorės Dijanos Kavaliauskienės, 2020 m. sausio 28 d. pasirašė Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0135 „Sveikas jaunimas – sveika bendruomenė“ įgyvendinimo sutartį.

Projekto tikslas – didinti socialinę atskirtį patiriančių vaikų ir jaunų žmonių bei jų šeimos narių socialinę integraciją per aktyvaus laisvalaikio veiklas.

Projekto uždaviniai:

  1. Ugdyti savanorius, padėsiančius jauniems žmonėms įsilieti į bendruomenę per aktyvų laisvalaikį. 2. Mažinti socialinę vaikų ir jaunimo atskirtį per dienos stovyklų organizavimą.
  2. Skatinti vaikus ir jaunimą bei jų šeimas mažinti socialinę atskirtį gimnazijos bendruomenėje.

Projekto partneriai: Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, VšĮ ,,Ratu“.

Glaudžiai bendradarbiaudami su Kalvarijos gimnazijos bendruomene įgyvendinsime numatytas veiklas: savanorių mokymus, organizuosime turiningą mokinių laisvalaikį, mokinių atostogų metu vykdysime dienos stovyklas, vykdysime įvairius edukacinius užsiėmimus. Gimnazija įsigis stacionarius lauko treniruoklius.

Projekto trukmė – 35 mėnesiai. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2020-01-28, pabaiga – 2022-12-28. Bendra projekto biudžeto suma – 32 700,00 Eur, iš jų: – 30 084,00 Eur – paramos lėšos, 2 616,00 Eur – savanoriškas darbas.