Kviečiame teikti idėjų ir iniciatyvų projektinius pasiūlymus

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupė paveikslėlis7

Siekiant kokybiškai parengti Kalvarijos miesto 2023-2027 m. vietos plėtros strategiją, kviečiame teikti Jūsų idėjų ir iniciatyvų, atitinkančių rengiamos strategijos tikslus ir nukreiptus į tikslines grupes, projektinius pasiūlymus.

Remiamos veiklos projektuose

Siekiant įgyvendinti 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ 4.7. uždavinį „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes, nediskriminavimą ir aktyvų dalyvavimą, ir gerinti įsidarbinamumą, ypač palankių sąlygų neturinčių grupių“ bus remiamos šios veiklos (ESF+):

  • taikyti prevencines priemones socialiai pažeidžiamiems ir socialinės rizikos asmenims;
  • bendruomenės inicijuojamos veiklos, skirtos gyventojų esamai socialinei atskirčiai mažinti;
  • bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų užimtumui didinti skirtų iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje;
  • bendruomenės verslumui didinti (t. y. verslo kūrimui ir pradedamo verslo plėtojimui reikalingiems gebėjimams stiprinti) skirtų neformalių iniciatyvų įgyvendinimas.

Tikslinė grupė: socialiai pažeidžiami, socialinę riziką (atskirtį) patiriantys asmenys; asmenys, besiruošiantys išeiti ir išėję iš įkalinimo vietų; romai; mažiau galimybių turintis jaunimas; migrantai, jauno verslo subjektai, bedarbiai, ekonomiškai neaktyvūs asmenys.

Vienam projekto veiklų dalyviui skiriamo finansavimo lėšų suma gali sudaryti ne daugiau kaip 2 000 eurų (du tūkstančiai eurų), kai vykdomos šios veiklos:

–        bendruomenės inicijuojamos veiklos, skirtos gyventojų esamai socialinei atskirčiai mažinti (bendrųjų socialinių paslaugų,  specialiųjų socialinės priežiūros paslaugų ir kitų reikalingų paslaugų socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams teikimas; informavimas apie prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas; socialinę atskirtį patiriančių gyventojų socialinių ryšių bendruomenėje stiprinimas);

–        bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų užimtumui didinti skirtų iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje (naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių įgijimas; bedarbiais esančių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ar kita pagalba įdarbinant, įtraukiant į neformalųjį švietimą);

–        bendruomenės verslumui didinti skirtų neformalių iniciatyvų įgyvendinimas (gyventojų informavimas, konsultavimas, neformalusis švietimas, mokymas (kursų, seminarų organizavimas), siekiant paskatinti juos pradėti verslą).

Siekiant įgyvendinti 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ 4.9. uždavinį „Skatinti marginalizuotų bendruomenių, mažas pajamas gaunančių namų ūkių ir nepalankioje padėtyje esančių grupių, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius asmenis, socialinę ir ekonominę įtrauktį vykdant integruotus veiksmus, be kita ko, teikti aprūpinimą būstu ir socialines paslaugas“ bus remiamos šios veiklos (ERPF):

– skatinti bendruomenėse socialinį verslą, padedantį vietoje spręsti pažeidžiamų grupių atskirties problemas:

– socialinio verslo (t. y. kuriančio darbo vietas, paslaugas ir (ar) prekes sunkiau integruojamoms bendruomenės gyventojų grupėms) kūrimasis ir plėtra,

– per vietos plėtros strategijas remiant reikalingos įrangos įsigijimą, socialinio verslo pradinių produktų ir paslaugų sukūrimą, testavimą, rinkodaros priemonių kūrimą ir taikymą ir kt.

Tikslinė grupė: socialiai pažeidžiami, socialinę riziką (atskirtį) patiriantys asmenys (pvz., nusikaltimų aukos, benamiai, priklausomybėmis sergantys asmenys, grįžę iš įkalinimo įstaigų asmenys, mažiau galimybių turintys jaunuoliai ir kt.); asmenys, kuriems nustatytas socialinių paslaugų poreikis; migrantai, priklausantys pažeidžiamų asmenų grupėms; nepalankias sąlygas turintys vietos gyventojai; nepalankias sąlygas turintys vaikai, mokiniai, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai.

              Projektinį pasiūlymą pateikti iki 2023-05-15 atsiunčiant el. paštu kalvarijosmiestovvg@gmail.com

Dokumentų formos:

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės informacija