Įpusėjo įgyvendinamo projekto „Psichosocialinės pagalbos sunkiems ligoniams ir jų artimiesiems teikimas Kalvarijos savivaldybėje pasitelkiant savanorius“ veiklos

VšĮ Kalvarijos ligoninė nuo 2020 m. liepos 29 d. įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0312 „Psichosocialinės pagalbos sunkiems ligoniams ir jų artimiesiems teikimas Kalvarijos savivaldybėje pasitelkiant savanorius“.

Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją“ 1.1 uždavinio „Teikti socialinės priežiūros, krizių įveikimo, socializacijos pagalbą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, šeimoms ir marginalioms visuomenės grupėms, kuriant naujus tokių asmenų ir jų poreikių identifikavimo būdus bei teikiant specialiąsias ir bendrąsias socialines paslaugas“ veiksmą 1.1.2 „Socialinių ir kitų paslaugų asmenims ir šeimoms (įskaitant pabėgėlius) bei marginalioms visuomenės grupėms teikimas“.

2021 m. liepos – rugpjūčio mėnesiais vyko 8 projekto savanorių mokymai temomis: „Savanorystė, jos samprata ir nauda“, ,,Savanorių motyvavimas ilgalaikei veiklai“, ,,Muzika gydo sielą“, „Neįgalių ir senų žmonių priežiūra. Mirštančio asmens priežiūra“, „Bendravimo svarba ir įgūdžių vesti interviu lavinimas. Aktyvaus klausymosi technikos bei klausimų formulavimo būdai, padedantys prakalbinti ir išgirsti klientą, palaikyti pokalbį“, ,,Pagalba artimiesiems slaugantiems sunkų ligonį ar jo netekus“, „Dailės terapijos samprata ir nauda geros emocinės būklės palaikymui“. Mokymus vedė Alytaus kolegijos lektorės Regina Špukienė, Kristina Šliuževičienė, Gintarė Babarskienė, Jolita Žukelienė ir  prof. dr. Aldona Vilkelienė.

Išklausę mokymus ir įgiję žinių, savanoriai pradeda vykdyti veiklas Kalvarijos ligoninėje. Įstaigoje besigydantiems ligoniams ir jų artimiesiems pradedama teikti psichosocialinė pagalba, taikant dailės terapijos ir muzikos terapijos elementus.

 

VšĮ „Kalvarijos ligoninė“ informacija