Dėl 2014–2020 metų ES fondų investicijų VP 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo

dokumentai

Informuojame, kad vidaus reikalų ministro įsakymas  Nr. 1V-570  „Dėl vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-977 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu” Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas” projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo” pakeitimo (toliau – Įsakymas) paskelbtas teisės aktų registre (TAR). Įsakymas įsigaliojo 2019 m. birželio 26 d. (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad521430970c11e9ae2e9d61b1f977b3). Įsakymas dėl vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 1V-77 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu” Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas” projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo” pakeitimo bus paskelbtas artimiausiomis dienomis.

Projektų finansavimo sąlygų aprašų (toliau – PFSA) pakeitimai atlikti atsižvelgiant į UAB „BGI Consulting” atlikto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu” 8.6 investicinio prioriteto „BIVP strategijų įgyvendinimas” 8.6.1 konkretaus uždavinio „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius” įgyvendinimo pažangos vertinimo rekomendacijas dėl priemonių – Nr. 08.6.1–ESFA-V-911 ,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas” ir Nr. 08.6.1–ESFA-T-927 ,,Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas” (toliau kartu – Priemonės) finansavimo sąlygų tobulinimo. Derinat Įsakymų projektus dėl PFSA pakeitimo, taip pat atsižvelgta į VšĮ Europos socialinio fondo agentūros 2019 m. gegužės 31 d. raštu Nr.  SB-2019-00457 ir Miestų VVG tinklo 2019 m. gegužės 31 d. raštu Nr. S1 pateiktas pastabas ir pasiūlymus (Derinimo pažymos pridedamos).

Atlikti PFSA pakeitimai:

  1. Priemonės papildytos nauja remiama veikla „Socialinę atskirtį patiriančių gyventojų socialinių ryšių bendruomenėje stiprinimas” ir nustatoma, kad šios veiklos tikslinė grupė yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojai. Šiais pakeitimais sudaroma galimybė Priemonių lėšomis finansuoti gyventojų socialinei atskirčiai mažinti skirtas vietos plėtros projektų veiklas, kuriose dalyvauja ne tik socialinę atskirtį patiriantys gyventojai, bet ir kiti bendruomenės nariai, taip mažinant socialinę atskirtį bendruomenėje ir skatinant bendruomeniškumą.
  2. Praplėsta Priemonių galimų pareiškėjų grupė, įtraukiant ir besiribojančių teritorijų juridinius asmenis (taip pat vietos plėtros strategijos įgyvendinimo besiribojančioje teritorijoje veiklą vykdančius juridinio asmens filialus, atstovybes).
  3. Įtrauktas naujas Priemonių įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklis P.N.921 „Suteiktos konsultacijos” ir nustatomas šio rodiklio skaičiavimo aprašas. Poreikis nustatyti papildomą Priemonių stebėsenos rodiklį atsirado siekiant spręsti problemą, kylančią įgyvendinant tokius projektus, kurie apima socialinę atskirtį patiriančių gyventojų informavimo, konsultavimo ir (ar) tarpininkavimo veiklas ir kurių tikslinė grupė – asmenys iš socialiai jautrių grupių (pvz., priklausomybės ligomis sergantys asmenys ar jų šeimos nariai). Tokie asmenys dažnai vengia paslaugą teikiančiam darbuotojui (su kuriuo jie paprastai bendrauja trumpą laiką) atskleisti savo tapatybę dėl jaučiamos gėdos, visuomenėje vyraujančių stigmų ir baimės būti pasmerktiems, todėl projektų vykdytojai susiduria su sunkumais pritraukiant tokius asmenis į projektų veiklas ir (ar) neturi galimybių užtikrinti, kad projektų dalyviai pildydami dalyvio anketą nurodys teisingus duomenis apie save.
  4. Įsakymų projektų nuostatomis sudaryta galimybė projektuose, kurie apima tik socialinę atskirtį patiriančių gyventojų informavimo, konsultavimo ir (ar) tarpininkavimo veiklas, nesiekti stebėsenos rodiklio ,,BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)”, jeigu projektu yra siekiama rodiklio P.N.921 „Suteiktos konsultacijos”. Projektų, kuriais nebus siekiama rodiklio ,,BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)”, dalyviams nebus keliamas reikalavimas užpildyti dalyvio anketos formą, pateikiant apie save jautrius asmens duomenis.
  5. Palengvinamos projektų veiklų, atitinkančių Priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašų[1] 10.1.1 papunktyje nurodytas veiklas, finansavimo sąlygos – pagal teikiamų derinti Įsakymų projektų nuostatas iš Vidaus reikalų ministerijos projektui skiriamo finansavimo lėšų galės būti apmokamos projekto veiklas vykdančių projekto vykdytojo ir partnerio organizacijų darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos (taip pat projekto veiklas vykdančių fizinių asmenų, dirbančių pagal autorines ar paslaugų sutartis, įskaitant mažųjų bendrijų vadovus ir asmenis, mažosiose bendrijose dirbančius pagal paslaugų (civilines) sutartis išlaidos) ir paslaugų teikimo pagal projekto vykdytojo (pareiškėjo) ir (ar) partnerio (-ių) su išorės paslaugų teikėju (-ais) sudarytą (-as) paslaugų teikimo sutartį (-is) išlaidos, jeigu į tokių projekto veiklų vykdymą bus įtraukti savanoriai.
  6. Atlikti kiti techninio pobūdžio pakeitimai.