Skirtas finansavimas Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės projektui „Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 2024-2029 m. parengimas“

Informuojame, kad patvirtintas Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės projekto „Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 2024-2029 m. parengimas“ įgyvendinimo finansavimas.

Projekto tikslas – įtraukiant vietos bendruomenę parengti 2024-2029 m. Kalvarijos miesto vietos plėtros strategiją. Projekto tikslinė grupė – Kalvarijos miesto gy

ventojai, vietoje veikiančios nevyriausybinės organizacijos ir verslo subjektai, vietos valdžios institucijos ir įstaigos, Kalvarijos miesto VVG valdymo organų atstovai ir darbuotojai, vietos bendruomenės asmenys.

Projekto veikla: „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros metodo (BIVP) taikymas: parama vietos plėtros strategijų rengimui“ Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione.

Projekto poveiklė: Vietos plėtros strategijos parengimas. Projekto metu numatoma parengti Kalvarijos miesto vietos plėtros strategiją (toliau – VPS) 2024-2029 m. VPS rengiama, vadovaujantis VPS rengimo ir atrankos taisyklėmis. Rengiant VPS numatoma: vietos gyventojų internetinės apklausos vykdymas; vietos bendruomenės įtraukimo renginių organizavimas (2 renginiai); VPS dokumento parengimas.

Projektu numatoma pasiekti stebėsenos rodikliai:

  1. parengtos BIVP strategijos – 1 vnt.,
  2. pilietinės visuomenės ir privačiojo sektoriaus subjektai, dalyvavę rengiant ir (ar) įgyvendinant vietos plėtros strategijas – 10.

Projekto vertė 9 995,08 Eur, iš jų Europos Sąjungos fondų lėšos 8 495,81 Eur.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2023 m. spalio 1 d.

 

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės informacija