Patvirtinta Kalvarijos miesto vietos plėtros 2024-2029 m. strategija

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės 2024 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 1V-338 (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2024 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 1V-347 redakcija) patvirtinta Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 2024–2029 metų strategija.

Vietos plėtros strategijai įgyvendinti skirtas 555 330,00 Eur finansavimas, iš jų: Europos socialinio fondo + lėšos sudaro 407 456,00 Eur, Europos regioninio plėtros fondo lėšos – 64 574,50 Eur,  Bendrojo finansavimo  lėšos –83 299,50 Eur.

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 2024–2029 metų strategijos tikslas – Skatinti Kalvarijos miesto gyventojų socialinę įtrauktį ir ekonominį aktyvumą.

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 2024-2029 metų strategijos uždaviniai ir veiksmai:

  • Uždavinys – Didinti socialinę įtrauktį teikiant socialines paslaugas.
    • Veiksmas – Socialinių paslaugų teikimas organizuojant užimtumo veiklas socialiai pažeidžiamų grupių asmenims. Planuojama įgyvendinti 6 projektus.
  • Uždavinys – Skatinti Kalvarijos miesto gyventojų ekonominį aktyvumą bei socialinio verslo kūrimąsi.
    • Veiksmas – Ekonominio aktyvumo skatinimas, ugdant darbo rinkoje reikalingus ir verslumo įgūdžius. Planuojama įgyvendinti 1 projektą.
    • Veiksmas – Socialinio verslo iniciatyvų vykdymas. Planuojama įgyvendinti 1 projektą.

Planuojama, kad Strategijos veiksmuose sudalyvaus ne mažiau kaip 361 dalyvis ir bus įgyvendinta ne mažiau kaip 8 vietos projektai.

Visą informaciją strategijų įgyvendinimo klausimais galite rasti https://miestobendruomene.lt/

 

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės informacija